...

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

เรื่อง การทดสอบวัดความรู้วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติของผู้สมัคร

**ให้ผู้สมัครทำความเข้าใจและตรวจสอบคุณสมบัติตนเองก่อนสมัคร